Ba?o ta?ng ? t? Petersen (My?)
-X? h?p2015/12/02 17:48:19September 25 2018 21:18:05

Ba?o ta?ng ? t? Petersen (My?)

Ba?o ta?ng ? t? Petersen (My?)

Ba?o ta?ng Fiat (I-ta-li-a)
-X? h?p2015/12/02 17:30:10September 25 2018 21:18:05

Ba?o ta?ng Fiat (I-ta-li-a)

Ba?o ta?ng Fiat (I-ta-li-a)

Ba?o ta?ng Henry Ford (My?)
-X? h?p2015/12/02 17:20:27September 25 2018 21:18:05

Ba?o ta?ng Henry Ford (My?)

Ba?o ta?ng Henry Ford (My?)

Top 10 siêu m? t? cha?y nhanh nha?t thê? gi??i
-X? h?p2015/08/02 16:30:12September 25 2018 21:18:05

Top 10 siêu m? t? cha?y nhanh nha?t thê? gi??i

Trong lo?ng m??i ng???i ?a?n ?ng ?ê?u co? m??t ??ng-ki-s??t, mong mi?nh kh?ng s?? gi? ca?, du?ng ca?m tiê?n t??i. Ha?y th???ng th??c Top 10 siêu m? t? cha?y nhanh nha?t thê? gi??i khiê?n ba?n su?c s?i trong lo?ng.

Ba?o ta?ng Volkswagen (???c)
-X? h?p2015/07/12 17:00:29September 25 2018 21:18:05

Ba?o ta?ng Volkswagen (???c)

Ba?o ta?ng Volkswagen (???c)

Ba?ng ta?ng BMW (???c)
-X? h?p2015/05/24 17:33:53September 25 2018 21:18:05

Ba?ng ta?ng BMW (???c)

Ba?ng ta?ng BMW (???c)

Lykan Hypersport
-X? h?p2015/05/14 14:16:29September 25 2018 21:18:05

Lykan Hypersport

Lykan Hypersport la? xe thê? thao ????c thiê?t kê? va? chê? ta?o b??i Ha?ng W Motors, m??t Ha?ng xe cu?a Li-b?ng ra ???i n?m 2012, hiê?n nay ma?u xe na?y chi? sa?n xua?t 7 chiê?c trên toa?n ca?u, ng???i mua xe se? ????c t?ng thêm m??t chiê?c ???ng h?? Cyrus Klepcys tri? gia? 200.000 USD ????c sa?n xua?t t??ng ke?m theo xe kh?ng hê? co? trên thi? tr???ng. Ta?i Triê?n la?m xe Thiên Tan n?m 2015, gia? chiê?c xe na?y lên t??i 10,66 triê?u USD.

??? ma?u s?n cho xê? h??p ?a?y ca? ti?nh
-X? h?p2015/04/22 14:50:59September 25 2018 21:18:05

??? ma?u s?n cho xê? h??p ?a?y ca? ti?nh

??? ma?u s?n cho ? t? hê?t s??c ph?? biê?n ?? ca?c n???c ?u-My?, c?ng nghê? ra?t chi?n mu??i, da?o b???c trên ca?c con ph?? trong n??i tha?nh, ?au ?au cu?ng co? thê? b??t g??p nh??ng chiê?c xê? h??p ????c ??? theo phong ca?ch ?a?y ca? ti?nh nh? b?? ?a?u lau ru?ng r??n, c? ga?i ?e?p g??i ca?m, ca?c loa?i thu? d??, l??a cha?y h??ng h??c, nh??ng b??c tranh li?ch s??...

Ba?o ta?ng Mercedes-Benz
-X? h?p2015/03/24 15:44:05September 25 2018 21:18:05

Ba?o ta?ng Mercedes-Benz

Ba?o ta?ng Mercedes-Benz

H??i ch?? triê?n la?m ? t? Gi?-ne-v? n?m 2015
-X? h?p2015/03/16 14:49:16September 25 2018 21:18:05

H??i ch?? triê?n la?m ? t? Gi?-ne-v? n?m 2015

H??i tr?? triê?n la?m ? t? Gi?-ne-v? la? m??t trong 5 h??i ch?? triê?n la?m ? t? l??n nha?t thê? gi??i, th??i gian t?? ch??c h??i ch?? n?m 2015 la? t?? nga?y 5-15/3. H??i ch?? triê?n la?m ? t? la?n na?y ?a? tr?ng ba?y ha?ng chu?c do?ng xe m??i, trong ?o? pha?n l??n ?ê?u liên quan ch??t che? t??i thi? tr???ng Trung Qu??c, ???ng th??i se? ?i va?o Trung Qu??c th?ng qua ph??ng th??c xua?t kha?u ho??c n??i ?i?a ho?a ngay sau khi kê?t thu?c h??i ch?? triê?n la?m ? t? Gi?-ne-v?.

Ba?o ta?ng Ferrari (I-ta-li-a)
-X? h?p2015/02/27 13:50:35September 25 2018 21:18:05

Ba?o ta?ng Ferrari (I-ta-li-a)

Ba?o ta?ng Ferrari (I-ta-li-a)

Ba?o ta?ng Toyota   (Nha?t)
-X? h?p2015/02/03 16:36:32September 25 2018 21:18:05

Ba?o ta?ng Toyota (Nha?t)

Xe ? t? kh?ng ba?nh va? d???i b??n ba?nh
-X? h?p2015/01/14 15:52:54September 25 2018 21:18:05

Xe ? t? kh?ng ba?nh va? d???i b??n ba?nh

Ba?o ta?ng ? t? Volvo (Thu?y ?iê?n)
-X? h?p2014/12/30 17:39:54September 25 2018 21:18:05

Ba?o ta?ng ? t? Volvo (Thu?y ?iê?n)

Ba?o ta?ng ? t? Volvo (Thu?y ?iê?n)

10 Ba?o ta?ng ? t? n??i tiê?ng thê? gi??i-1 :   Ba?o ta?ng Porsche (???c)
-X? h?p2014/12/09 16:56:30September 25 2018 21:18:05

10 Ba?o ta?ng ? t? n??i tiê?ng thê? gi??i-1 : Ba?o ta?ng Porsche (???c)

R??ng l??n sau s??c x?a nay la? ???c ?iê?m l??n cu?a Ba?o ta?ng, Ba?o ta?ng ? t? ca?ng la? danh ba?t h? truyê?n, ca?c loa?i xe c?? ?iê?n, xe thê? thao, xe ?ua, xe sang tro?ng v.v khiê?n ng???i xem kh?ng ki?p nhi?n, quyê?n luyê?n kho? r??i. H?m nay cu?ng ba?n ?iê?m la?i 10 Ba?o ta?ng ? t? n??i tiê?ng thê? gi??i, co? thê? ti?m hiê?u v?n hoa? va? li?ch s?? ? t? trong khi gia?i tri?.

Xe Jeep da?i ?? Phi-li-pin
-X? h?p2014/11/25 16:24:46September 25 2018 21:18:05

Xe Jeep da?i ?? Phi-li-pin

Th??c ra, Jeepney kh?ng pha?i la? do?ng xe m??i cu?a Ha?ng xe Jeep, ma? la? s?? sa?ng ta?o m??i cu?a ng???i dan Phi-li-pin. Kê?t thu?c Thê? chiê?n th?? 2, cu?ng gi??ng nh? nh??ng ng???i li?nh My?, nhiê?u xe Jeep s?? du?ng va?o mu?c ?i?ch quan s?? cu?a My? ?a? ????c ?ê? la?i Phi-li-pin. Ta?i ca?c x???ng s??a ch??a ? t?, nh??ng ng???i th?? la?nh nghê? Phi-li-pin ?a? pha?t huy s??c t???ng t???ng, ca?i ta?o chu?ng tha?nh loa?i xe “t?ng ??? da?i”, va? giao cho chu?ng ch??c n?ng m??i, ?o? la? du?ng ?ê? la?m ph??ng tiê?n giao th?ng c?ng c??ng.

Li?ch s?? sa?n pha?m Smart Fortwo xinh s??n ?? thi?
-X? h?p2014/10/27 14:42:56September 25 2018 21:18:05

Li?ch s?? sa?n pha?m Smart Fortwo xinh s??n ?? thi?

Sa?n pha?m Smart Fortwo ra ???i va?o n?m 1998, khi v??a ra m??t ?a? ra?t ????c l??p tre? ?? thi? ?a thi?ch, ?ê?n nay l???ng tiêu thu? trên toa?n ca?u ?a? v???t 1,5 triê?u chiê?c.

The car pictures
-X? h?p2014/09/25 15:59:11September 25 2018 21:18:05

The car pictures

Do?ng xe c?? mi-ni co? thê? la?i
-X? h?p2014/09/25 15:58:15September 25 2018 21:18:05

Do?ng xe c?? mi-ni co? thê? la?i

Nh??ng chiê?c xe c?? mi-ni na?y ?ê?u do ha?ng chê? ta?o xe “Pocket classics” sa?n xua?t, thu? vi? h?n chu?ng ?ê?u la? xe tha?t co? thê? la?i.

Xe kha?i niê?m
-X? h?p2014/09/02 15:11:05September 25 2018 21:18:05

Xe kha?i niê?m

Xe kha?i niê?m co? thê? hiê?u la? xe trong t??ng lai, ca?c nha? thiê?t kê? ?-t? s?? du?ng xe kha?i niê?m ?ê? gi??i thiê?u v??i mo?i ng???i y? t???ng m??i me?, ???c ?a?o va? ?i tr???c ?o?n ?a?u, pha?n a?nh ???c m? va? s?? theo ?u??i cu?a con ng???i ???i v??i xe h?i tiên tiê?n.

? t? VAN co? thê? ch?? xe h?i xa xi? nha?t
-X? h?p2014/08/14 14:13:49September 25 2018 21:18:05

? t? VAN co? thê? ch?? xe h?i xa xi? nha?t

C?ng ty ? t? VAN VARIO ???c la? ha?ng chê? ta?o ? t? VAN n??i tiê?ng ???c, ha?ng na?y n??i tiê?ng b??i nh??ng chiê?c xe kh?ng gian trong xe r??ng ra?i va? xa xi?. Sau ?ay xin gi??i thiê?u v??i ca?c ba?n do?ng ? t? 1200 ra m??t va?o n?m 2011. Do?ng ? t? na?y trang bi? ?a?y ?u? ca?c loa?i ??? du?ng gia ?i?nh, trên xe ngoa?i ??? ?iê?n gia du?ng, tu?, ba?n, ghê?, s?-pha, v.v ra, co?n co? pho?ng ngu? gi???ng ??i cao ca?p, pho?ng kha?ch, nha? vê? sinh, pho?ng t??m, ca?c thiê?t bi? na?y co? thê? h?? tr?? mo?i ng???i th??c hiê?n ca?c chuyê?n du li?ch da?i nga?y va? ta?n h???ng s?? a?m cu?ng va? thoa?i ma?i nh? ?? nha? trong ha?nh tri?nh du li?ch.

Tesla: ??? ch?i cu?a ng???i gia?u?
-X? h?p2014/08/14 14:07:04September 25 2018 21:18:05

Tesla: ??? ch?i cu?a ng???i gia?u?

Kha?ch ha?ng cu?a Ha?ng Tesla ?? My? th???ng la? trong nha? co? 3, 4 chiê?c xe, ?? biê?t th??, co? ga ra ?ê? xe riêng. Ho? t?? x?ng la? nhan si? ba?o vê? m?i tr???ng, la?y la?m ha?nh diê?n vi? ?a? s?? du?ng xe ???ng c? h??n h??p va? ???ng c? ?iê?n tiê?t kiê?m n?ng l???ng va? gia?m khi? tha?i.

Ra m??t do?ng xe ba ba?nh bay ?a?u tiên trên thê? gi??i v??i gia? ba?n ga?n 400 nghi?n USD
-X? h?p2014/08/14 14:05:26September 25 2018 21:18:05

Ra m??t do?ng xe ba ba?nh bay ?a?u tiên trên thê? gi??i v??i gia? ba?n ga?n 400 nghi?n USD

“Ba?o B?u ?iê?n Ha?ng nga?y” Anh tha?ng 7 ??a tin, do?ng xe ba ba?nh bay ?a?u tiên trên thê? gi??i do Ha?ng phan ph??i ha?ng xa xi? Hammacher Schemmler tiêu thu?, gia? ba?n la? 395 nghi?n USD.

10 xe siêu sang va? siêu xe thê? thao la?n ?a?u tiên ra m??t thê? gi??i ta?i Triê?n la?m ? t? B??c Kinh
-X? h?p2014/05/06 14:58:48September 25 2018 21:18:05

10 xe siêu sang va? siêu xe thê? thao la?n ?a?u tiên ra m??t thê? gi??i ta?i Triê?n la?m ? t? B??c Kinh

Xe siêu sang va? siêu xe thê? thao, lu?n la? s?? theo ?u??i va? niê?m ?am mê cu?a ca?c phan ham m?? ? t?. Ta?i Triê?n la?m ? t? qu??c tê? B??c Kinh 2014 diê?n ra va?o ha? tua?n tha?ng 4 n?m nay, ca?c ha?ng ? t? ?a? tri?nh la?ng m??t show b??t m??t v??i ca?c con xe siêu sang va? siêu xe thê? thao cu?a mi?nh.

Triê?n la?m ? t? qu??c tê? B??c Kinh n?m 2014
-X? h?p2014/04/23 15:22:03September 25 2018 21:18:05

Triê?n la?m ? t? qu??c tê? B??c Kinh n?m 2014

Nh??ng xe thê? thao c?? ?iê?n trong li?ch s??
-X? h?p2014/04/20 17:06:35September 25 2018 21:18:05

Nh??ng xe thê? thao c?? ?iê?n trong li?ch s??

Nh??ng xe thê? thao c?? ?iê?n trong li?ch s??

“V???n ba?ch thu?” trong la?ng ? t?
-X? h?p2014/03/27 10:22:46September 25 2018 21:18:05

“V???n ba?ch thu?” trong la?ng ? t?

Ca?c loa?i ???ng va?t ?a? mang la?i cho chu?ng ta ngu??n ca?m h??ng “ba?t ta?n”, khiê?n cu??c s??ng cu?a chu?ng ta ca?ng t??i ?e?p.

Chu?m a?nh a?n t???ng vê? nghê? thua?t ta?o hi?nh ?-t?
-X? h?p2014/03/14 15:02:16September 25 2018 21:18:05

Chu?m a?nh a?n t???ng vê? nghê? thua?t ta?o hi?nh ?-t?

Chu?m a?nh a?n t???ng vê? nghê? thua?t ta?o hi?nh ?-t?

? t? m??t ch?? ng??i v??i gia? 4.000 Nhan dan tê?   (khoa?ng 655 dollars)
-X? h?p2014/02/19 13:40:33September 25 2018 21:18:05

? t? m??t ch?? ng??i v??i gia? 4.000 Nhan dan tê? (khoa?ng 655 dollars)

? t? m??t ch?? ng??i v??i gia? 4.000 Nhan dan tê? s??p tung ra thi? tr???ng Th???ng Ha?i---loa?i ? t? ma? ai ?ê?u co? thê? mua n??i Ta?i H??i nghi? th???ng niên c?? ??ng C?ng ty Volkswagen la?n th?? 42 diê?n ra ta?i H?m-bu??c, ? t? mi-ni gia? re? nha?t trên thê? gi??i ?a? cha?o ???i... ? t? an toa?n, th??c du?ng, thi?ch h??p cha?y trên ????ng, 100km chi? ma?t 1 li?t x?ng.

Khai ma?c Triê?n la?m ? t? qu??c tê? B??c My?
-X? h?p2014/01/17 11:40:20September 25 2018 21:18:05

Khai ma?c Triê?n la?m ? t? qu??c tê? B??c My?

Nga?y 13/1, Triê?n la?m ? t? qu??c tê? B??c My? diê?n ra ha?ng n?m chi?nh th??c khai ma?c ta?i Trung tam H??i nghi? va? triê?n la?m Khoa ho?c-ky? thua?t ?i-t?-roi, tha?nh ph?? ?-t? My?

Car and road-2
-X? h?p2014/01/17 11:39:24September 25 2018 21:18:05

Car and road-2

Take me home, country roads

Car and road-1
-X? h?p2014/01/17 11:38:37September 25 2018 21:18:05

Car and road-1

Take me home, country roads

?-t? Hudson My?, vinh quang ?a? qua-2
-X? h?p2014/01/17 11:37:41September 25 2018 21:18:05

?-t? Hudson My?, vinh quang ?a? qua-2

N?m 1990, 8 doanh nhan Detroit ?a? go?p v??n va? tha?nh la?p c?ng ty ?-t? Hudson, tên c?ng ty b??t ngu??n t?? tên cu?a m??t trong 8 ng???i na?y, ?ng Joseph L. Hudson, “?ng tru?m” nga?nh ba?n le? My? lu?c ba?y gi??.

Th???ng th??c m? hi?nh ? t?-2
-X? h?p2014/01/17 11:36:27September 25 2018 21:18:05

Th???ng th??c m? hi?nh ? t?-2

Th???ng th??c m? hi?nh ? t?

?-t? Hudson My?, vinh quang ?a? qua-1
-X? h?p2014/01/17 11:35:02September 25 2018 21:18:05

?-t? Hudson My?, vinh quang ?a? qua-1

N?m 1954, Hudson ti?m kiê?m s?? che ch?? cu?a th??ng hiê?u Nash, m??t ha?ng ?-t? kha?c cu?a My?, s?? kê?t h??p cu?a hai c?ng ty na?y ?a? cho ra ???i “?ng tru?m” ?-t? l??n th?? t? cu?a My?, Ha?ng ?-t? AMC, My?. ?ê?n nay, li?ch s?? cu?a Hudson ?a? ???t da?u cha?m hê?t.

Th???ng th??c m? hi?nh ? t?-1
-X? h?p2014/01/17 11:33:53September 25 2018 21:18:05

Th???ng th??c m? hi?nh ? t?-1

Th???ng th??c m? hi?nh ? t?

Tha?nh ph?? na?o se? la? tha?nh ph?? tiê?p theo ha?n chê? mua ? t? ca? nhan?
-X? h?p2014/01/17 11:32:55September 25 2018 21:18:05

Tha?nh ph?? na?o se? la? tha?nh ph?? tiê?p theo ha?n chê? mua ? t? ca? nhan?

Trong m??t th?m do? co? h?n 10 nghi?n c? dan ma?ng tham gia cho tha?y, co? 48,39% s?? ng???i ????c ho?i cho r??ng Tham Quyê?n se? la? tha?nh ph?? tiê?p theo ha?n chê? mua ? t? ca? nhan, Tha?nh ?? ???ng th?? hai v??i 25,93% s?? phiê?u u?ng h??, Ha?ng Chau ???ng th?? ba.

H??i ch?? triê?n la?m ? t? L??t An-gi?-le?t n?m 2013
-X? h?p2014/01/17 11:30:28September 25 2018 21:18:05

H??i ch?? triê?n la?m ? t? L??t An-gi?-le?t n?m 2013

Ta?i H??i ch?? triê?n la?m ? t? L??t An-gi?-le?t n?m 2013, Ha?ng xe h?i Jaguar ?a? tung ra do?ng xe hoa?n toa?n m??i F-TYPE Coupe. Do?ng xe na?y chia tha?nh ba phiên ba?n g??m F-TYPE Coupe, F-TYPE S Coupe va? F-TYPE R Coupe theo t??ng loa?i ???ng c?.

M??t chu?m a?nh xe camping
-X? h?p2014/01/01 07:31:40September 25 2018 21:18:05

M??t chu?m a?nh xe camping

M??t chu?m a?nh xe camping

?
Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
重庆时时彩遗漏统计 时时彩平台改单教程 江西时时彩开奖号码查询结果 手机开奖结果现场直播 江西时时彩开奖公正吗 做时时彩平台出售
时时彩投注算法java 时时彩投注算法java 时时彩投注算法java 时时彩投注算法java 时时彩投注算法java 时时彩投注算法java
时时彩返点高的平台 重庆时时彩平台搭建 攻击时时彩服务器 重庆时时彩人工计划 时时彩宣传图 重庆时时彩送彩金
黑龙江时时彩手机软件 江西时时彩定位胆技巧稳赚 重庆时时彩计划qq群号 ba娱乐时时彩平台 全球通彩票平台待遇 黑龙江时时彩一天几期